Sunday, November 23, 2008

மூளையை பிழிவோம்......


எல்லாருடைய மூளையை கசக்கியாச்சு! அடுத்து பிழிவோம்......

மூன்று குச்சிகளை நகர்த்தலாம். மீன் எதிர்புறம் ( opposite direction ) செல்லவேண்டும் .

Sunday, October 19, 2008

மூளையை கசக்குங்கள் .....

மூளையை கசக்குங்கள் .....
கீழே உள்ள படத்தில்
இரண்டு கோடுகளை மட்டும் நகர்த்துங்கள் ball கப்புக்கு வெளியே வரவேண்டும்
பதிலைப் பின்னூட்டும் இடுங்கள் . சரியான பதிலுக்கு மன்னரிடும் சொல்லி பரிசு வழங்கப்படும்